UW PERSOONLIJKE ADVIES

1

Eerlijkheid, oprechtheid, betrouwbaarheid

Eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid zijn deugden die ook gelden bij het gebruik van digitale media: is uw kind op sociale media dezelfde als ‘in real life’, in het echte leven, of doet het zich anders voor in een online omgeving? In een omgeving van sociale media laten kinderen soms andere kanten van zichzelf zien dan die hun ouders van hen zien. Dat hoeft niet erg zijn, maar soms zijn die verschillende beelden niet met elkaar te rijmen.

Daarom is het belangrijk om regelmatig met uw kind te bespreken hoe het zich online presenteert. Een goede manier daarvoor is samen de tijdlijn van het socialemediaprofiel van uw kind (de stroom aan berichten op Facebook en Instagram) te doorlopen en te bespreken wat u daar ziet.

Sociale media worden steeds meer besloten. De meeste jongeren zetten hun Instagramaccount achter een slot. En hun Snapchatberichten zijn al helemaal snel uit zicht verdwenen. Buitenstaanders –ook ouders dus- hebben vaak geen toegang tot de profielen van jongeren. Daarom is het extra van belang het gesprek te voeren over hoe uw kind zich online presenteert: hoe ziet zijn profielfoto eruit, welke foto's en video's deelt het, welke merken, idolen of programma's heeft het geliked?

Adviezen:

 • Bespreek met uw kind of het beeld dat uit hun tijdlijn en profielfoto's blijkt, overeenkomt met de werkelijkheid, wijs uw kind op het belang daarvan en stimuleer uw kind om zich eerlijk te profileren.
 • Spreek met elkaar af geen sociale media te gebruiken waar je als opvoeder geen zicht op hebt (zoals Snapchat of Instagram) of bespreek regelmatig hoe die media gebruikt worden.
2

Accountability en verantwoordelijkheid

Uw kind komt al op jonge leeftijd in aanraking met media. Doorgaans veel vroeger dan eerdere generaties. Ook al kiest u ervoor om uw kind nog niet zelf een smartphone, tablet of laptop te geven, het moet toch al vroeg leren om media verantwoordelijk te gebruiken. Dat dat niet zonder slag of stoot gaat, weten we.

Uw kind opvoeden tot een verantwoordelijk internetgebruiker is een belangrijk onderdeel geworden van de opvoeding. De vraag is: hoe doen ouders dat op een verstandige manier?

Dat hangt mede af van de leeftijd van uw kind. Is het nog jong dan is het verstandig uw kind nadrukkelijk te volgen en zijn internetgedrag regelmatig te controleren. Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer u het zult loslaten en hoe minder vaak u het controleert.

Een van de middelen die u daarbij kunnen helpen, zijn de zogenaamde accountability-tools. Er zijn verschillende gebruiksvriendelijke alternatieven. Die instrumenten zijn niet in de eerste plaats bedoeld om uw kind te controleren, al is dat niet uitgesloten. Wel bieden ze de gelegenheid met elkaar afspraken te maken over internetgedrag en elkaar inzicht te geven in elkaars gedrag. Dat veronderstelt onderling vertrouwen en de bereidheid open en transparant te zijn.

Adviezen:

 • Zorg ervoor dat u (via surfgeschiedenis of een accountability tool) kunt zien wat uw kind doet op internet.
 • Als u uw jongere kind een smartphone geeft, maakt dan afspraken over de manier waarop u als ouder mee kijkt met het gebruik ervan.
 • Spreek met elkaar af geen sociale media te gebruiken waar je als opvoeder geen zicht op kunt hebben (zoals Snapchat).
 • Controleer het mediagebruik van uw kind een tijdje niet en evalueer het aan het eind van die periode.
 • Deel de toegangscodes van digitale apparaten in het gezin met elkaar.
 • Als uw kind zijn mediagebruik niet met u wil delen, stel dan voor dat het een ander in vertrouwen neemt over de inhoud van chatgesprekken of andere contacten via sociale media, bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin, oom of tante.

Links naar accountability-producten:

Qustodio
Covenant Eyes
X3Watch
Limitly
Yona

3

Sociaal zijn en barmhartigheid

Sociale media zijn gangbaar geworden. Het gros van de jongeren gebruikt ze. Maar zijn ze echt sociaal? Kun je via deze media elkaar helpen en dienstbaar zijn? Vaak wordt gezegd: die media zijn eerder asociaal dan sociaal.

Zeker als je bedenkt dat jongeren gepest worden, juist via die sociale media. Dat komt inderdaad ook in deze groepen voor, met soms dramatische gevolgen. Er is dus alle reden om alert te zijn.

Als ouder moet u alert zijn op uitwassen op sociale media, zoals pestgedrag en loverboypraktijken. Daarom moet u letten op élk signaal over pesten, in gesprekken aan tafel of tussen vriendjes/vriendinnen. Vraag door bij uw kind, als u signalen krijgt, en bespreek hoe uw kind met het pestgedrag omging. Niets doen aan pestgedrag is ook een actie. Realiseert u zich tegelijk ook dat uw kind zelf de dader kan zijn.

Gelukkig zijn de ernstige vormen van pestgedrag en loverboypraktijken uitzonderingen. Sociale media kunnen juist positief gebruikt worden. Bijvoorbeeld om elkaar te stimuleren naar de jeugdvereniging te gaan. Sociale media kunnen hechte netwerken zijn om kwetsbare jongeren te beschermen tegen loverboys. U kunt uw kind leren om pestgedrag in een groep te signaleren en er meteen tegenin te gaan, op te treden en voor elkaar op te komen.

Adviezen:

 • Sta bij jongere kinderen in principe alleen online contacten toe met mensen die u ook thuis uit zou nodigen.
 • Sta alleen online contacten toe met mensen die het kind ook offline kent.
 • Bespreek de risico's van het gebruik van de webcam met uw kind.
 • Vraag uw kind of hij weet of anderen online gepest worden en bespreek met hem hoe we aan een oplossing kunnen werken: inschakelen van een leraar/vertrouwenspersoon, het opnemen voor de gepeste, etc.
 • Laat uw kind geen foto's of filmpjes online plaatsen of doorsturen van anderen waarin iemand zo is afgebeeld zoals hij zelf ook niet in beeld gebracht zou willen worden.
 • Vraag uw kind of hij anderen online pest en bespreek met hem hoe we aan een oplossing kunnen werken.
 • Bespreek met uw kind hoe hij negatieve groepsdruk kan weerstaan of beïnvloeden, door een ander onderwerp aan te boren of het gesprek om te buigen in positieve richting.
 • Stimuleer uw kind om samen met anderen te protesteren tegen negatieve groepsdruk.
 • Bespreek met uw kind de ethische vragen rond het spelen van geweldgames, zoals gewenning aan gewelddadige beelden.
4

Nederigheid en bescheidenheid

Jongeren hechten veel waarde aan wat anderen van hen vinden. Ze zijn op zoek naar een eigen identiteit; de mening van anderen is voor hen belangrijk. Reacties en likes op Facebook, Instagram, Snapchat en WhatsApp doen er voor uw kind toe.

Het is daarom goed te weten welk soort reacties uw kind krijgt en wat die met hem doen. Bespreek dat regelmatig met uw kind.

Het is voor uw kind van belang dat het in een relatief veilige omgeving opgroeit. Het is daarom aan te bevelen dat de socialemediaprofielen van uw kind niet openbaar zijn. Alleen bekenden of vrienden die zijn toegelaten, kunnen op die manier op hun statusupdates reageren.

Dat heeft tegelijk tot gevolg dat u minder makkelijk meekijkt met de activiteiten van uw kind op sociale media. Van belang is daarom zo nu dan de socialemediaprofielen met uw kind te bekijken op zijn telefoon, zodat u toch kunt ziet wat het daar doet en hoe er op zijn updates wordt gereageerd. Bespreek vervolgens met uw kind wat het effect van die likes en reacties zijn voor hun zelfbeeld en welke gevolgen die hebben voor volgende updates. Jongeren kunnen zo leren wat het effect van groepsdruk is.

In de wereld van (nieuwe) media staat de mens zelf nogal eens centraal. Ga met uw kind in gesprek over de vraag hoe dat bij hem is en hoe dat zich verhoudt tot de nederigheid en bescheidenheid die God van ons vraagt.

Adviezen:

 • Bespreek met uw kind wat het aantal reacties en likes met hem doet.
 • Bespreek met uw kind of zijn manier van reageren op anderen beinvloed wordt door het aantal reacties/likes dat hij zelf krijgt.
 • Probeer bij uw kind te ontdekken of zijn manier van reageren sterk beinvloed is door de ontvangen reacties en bespreek dat met hem.
 • Als uw kind vlogt, bespreek dan met hem de inhoud en het effect van de meest populaire vlogs.
 • Als uw kind vlogs van anderen volgt, bespreek dan de inhoud van de meest populaire vlogs.
 • Als uw kind zich bezighoudt met programma's (games, films, tv-series) rond het aankleden, opmaken van modellen, ontmoedig of verbied dan het gebruik daarvan.
 • Als uw kind trots wordt door spelen van games met een sterk competitie-element, stimuleer dan het spelen van games waar geen winnaar aan te pas komt.
 • Bespreek met uw kind WhatsApp-gesprekken van groepen en beoordeel samen welke groepseffecten daarin zichtbaar worden.
 • Stimuleer uw kind om binnen programma's als WhatsApp terughoudend te zijn in groepsgesprekken en de voorkeur te geven aan een-op-eencontacten.
5

Communicatie met kind over mediagebruik

Nogal eens verloopt communicatie tussen ouder en kind over mediagebruik moeizaam. Ouders verwijten hun kinderen dan verkeerd of te langdurig mediagebruik of laten duidelijk merken het niet eens te zijn met wat hun kinderen online doen.

Het is uw taak als ouder uw kind mediawijs te maken. Het kan veel leren van uw levenservaring. Tegelijkertijd lopen veel ouders aan tegen het probleem dat hun kinderen veel meer van media weten dan zij.

De beste oplossing daarvoor is een open en eerlijk gesprek waarin u uw kind laat uitleggen op welke manier het media gebruikt en wat die met hem doen. De beste gesprekken zijn die die spontaan ontstaan en waarin sprake is van echte communicatie en niet van eenrichtingsverkeer. Wees in zo’n gesprek oprecht geïnteresseerd en bewaar uw (voor)oordeel tot uw kind heeft uitgelegd wat er zo interessant, leuk of mooi is aan dit medium. Het is van belang dat uw kind uw zorgen rond media begrijpt. Het is daarom raadzaam een gesprek over mediagebruik niet in te steken met regels, maar te spreken over achterliggende waarden: waarom is het belangrijk niet teveel tijd aan media te besteden? waarom ben je terughoudend in digitale contacten met wildvreemden?

Een dergelijk gesprek over waarden kan leiden tot gezamenlijke afspraken waarvan het kind het nut inziet. Op die manier leert het op een later moment die waarden toe te passen op andere vormen van media.

Adviezen:

 • Probeer aan te voelen of uw kind op het moment van het gesprek ontvankelijk is om het gesprek over media aan te gaan.
 • Probeer uw kind zelf te leren inzien dat de door u gewenste regels noodzakelijk zijn, in plaats van deze bij voorbaat op te leggen.
 • Zorg bij het maken van de gezamenlijke afspraken ervoor dat u als ouder naast uw kind staat (dus samen tot een afspraak komt) en tegelijkertijd dat u vasthoudt aan de gezagsverhouding doordat u de kaders bepaalt.
 • Wees bereid om gemaakte afspraken rond mediagebruik in de loop van de tijd kritisch tegen het licht te houden, waarbij u wel vasthoudt aan kernwaarden rond mediagebruik, zoals matigheid, nederigheid, verantwoorde tijdsbesteding etc.
 • Bespreek de grenzen voor mediagebruik met uw kind en laat ruimte voor uitzonderingen.
6

Geloofsbeleving

De Bijbel heeft veel te zeggen over de manier waarop we media gebruiken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ons leven een leven tot eer van God dient te zijn. Dat geldt ook voor de manier waarop jongeren actief zijn op sociale media.

Er zijn jongeren die het moeilijk vinden de Bijbel als leidraad te hanteren bij de manier waarop ze media gebruiken. Het is uw taak als ouder om samen met uw kind de Bijbelse normen en waarden te vertalen naar het alledaagse leven en dat geldt dus ook voor het terrein van nieuwe media.

De vraag of uw kind op zijn Facebook- of Instagramprofiel moet laten zien dat hij christen is door bijvoorbeeld Bijbelteksten te delen, is niet de belangrijkste. Veel belangrijker is dat aan uw kind zelf te merken is dat het een christen is, zowel offline als online.

Adviezen:

 • Zoek met uw kind uit wat de Bijbel zegt over hoe ze online laten zien dat ze christen zijn.
 • Bespreek met uw kind de risico's van het delen van een persoonlijk geloofsgetuigenis. Dit kan een aanleiding zijn voor spot- of scheldpartij (denk aan Geenstijl.nl).
 • Bespreek met uw kind dat er op hem wordt gelet als het online laat zien dat het christen is.
 • Bespreek met uw kind dat wanneer een klasgenoot regelmatig zijn geloofsgetuigenissen online deelt, dit niet wil zeggen dat uw kind dat ook moet doen.
7

Bijbel en nieuwe media

Aan mediagebruik zitten zowel positieve als negatieve kanten. Een thema als dit laat dat goed zien. Zo is de Bijbel via digitale kanalen wereldwijd beschikbaar voor veel meer mensen. En we hebben snel toegang tot veel waardevolle bronnen.

Tegelijk zijn er schaduwzijden. Zo leiden nieuwe media ons af van belangrijker zaken, staat de zondagsrust erdoor onder druk en worden jongeren tijdens kerkdiensten gestoord door berichten die ze via hun smartphone binnen krijgen. Dit onderwerp is een goede aanleiding om met uw kind de verschillende kanten van media te bespreken.

Christenen gaan heel verschillend om met de Bijbel op hun smartphone of computer. Het is goed als uw kinderen dat begrijpen en begrip voor verschillende standpunten kunnen opbrengen.

Adviezen:

 • Bedenk dat lezen van papier minder afleidt dan lezen van een smartphone/computer. Gebruik daarom in het gezin naast digitale informatiebronnen ook papieren bronnen voor Bijbelstudie.
 • Bespreek in het gezin het nut van digitale bronnen om snel iets te zoeken, maar benadruk dat bij het overdenken ervan de apps en apparaten beter afgesloten kunnen worden.
 • Zet meldingen, pop-ups, geluiden etc. uit tijdens het gebruik van de Bijbel-app, zodat je je kunt concentreren.
 • Zorg ervoor dat je zo min mogelijk afgeleid wordt door digitale apparaten en media tijdens de Bijbelstudie.
8

Seculiere invloed

Via nieuwe media komen seculiere invloeden binnen bij uw kind. Dat is niet eenvoudig te voorkomen. De vraag waarmee veel ouders worstelen is: hoe laat ik mijn kind daar op een verstandige manier mee omgaan? moet ik ze wel blootstellen aan die invloeden of moet ik ze zo veel mogelijk daartegen beschermen?

Vanouds waren er rond internet grote zorgen vanwege de ruime beschikbaarheid van erotiek en porno. Dat gevaar is verre van geweken. Wel voelt iedereen bij deze sites haarfijn aan dat die niet deugen. Seculiere invloeden die het gezin binnenkomen, zijn vaak veel minder makkelijk herkenbaar. Toch zijn ze minstens zo schadelijk. Via allerlei artikelen, video's en uitzendingen komen kinderen in aanraking met wereldse denkbeelden.

Ouders zullen verschillend omgaan met de mate waarin ze hun kinderen blootstellen aan seculiere invloed. De ene ouder kiest ervoor zoveel mogelijk seculiere bronnen te weren, de ander richt zich meer op het bespreekbaar maken daarvan en weerbaar maken van zijn kind.

Er zijn verschillende technische middelen die seculiere invloeden kunnen tegengaan of een middel bieden om daarover met uw kind in gesprek te gaan. Naast de traditionele filters zijn dat accountability-programma's als Qustodio en Yona.

Belangrijker dan de technische middelen is het gesprek met uw kind over deze invloeden. Het is belangrijk dat ze die leren herkennen en zich ertegen wapenen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf, daarvoor is de geestelijke wapenrusting nodig uit Efeze 6. Ze kunnen het ook niet alleen, daarbij hebben ze u als ouder nodig.

Adviezen:

 • Zoek naar aanleidingen om seculiere invloeden van media in het gezin te bespreken.
 • Grijp de resultaten van onderzoeken naar mediagebruik onder jongeren aan voor een gesprek in het gezin.
 • Probeer de seculiere invloed zo veel als mogelijk buiten de deur te houden door gebruik te maken van filters en software voor ouderlijk toezicht of accountability.
 • Geef uw kind alleen toegang tot de digitale mogelijkheden die u toestaat. Beargumenteer waarom u andere keuzes afwijst.
9

Tijdsbesteding

De meeste gesprekken in gezinnen rond nieuwe media gaan over tijdsbesteding. Veel ouders vinden dat hun kinderen teveel tijd aan media besteden. Binnen een enkel decennium heeft vooral de smartphone onze tijdsbesteding ingrijpend veranderd.

Voor ouderen is het vaak al lastig hun mediatijd op een verstandige manier te beperken, laat staan voor jongeren. Zij hebben begeleiding en sturing van hun ouders nodig.

Er zijn diverse technische middelen om de hoeveelheid mediatijd van uw kind te beperken. Bijvoorbeeld door tijdsbeperkingen aan te brengen op de modem. Let wel: die beperking geldt alleen voor het internetgebruik via uw wifi-netwerk en niet dat via een databundel of het netwerk van de buren. Ook programma's als Qustodio en Yona kunnen helpen bij het beperken van mediatijd.

Het instellen van medialoze dagen en momenten is een goed middel om mediatijd te beperken. Zo is het goed om mediagebruik op zondag zoveel mogelijk te beperken om die dat optimaal te kunnen besteden aan de dienst van de Heere God.

Ook is het goed met uw kind afspraken te maken om het mediagebruik tijdens de maaltijden en gezinsmomenten (koffie drinken, boswandeling, spel, verjaardag) terug te dringen.

Daarnaast is het voor uw kind goed om te leren dat begrenzing in mediatijd nodig is om geconcentreerd te kunnen werken. Spreek af dat uw kind geen sociale media in zijn directe omgeving heeft tijdens het huiswerk, tenzij dat strikt noodzakelijk is.

Let wel: het komt ook aan op goed voorbeeldgedrag. Als uw kind niet meer dan twee uur per dag zijn smartphone mag gebruiken, moet u zelf niet uren per dag WhatsAppen of Facebooken.

Adviezen:

 • Gebruik programma's om de tijdsbesteding op de pc's te monitoren of te beperken.
 • Voer mediavrije pauzes in in het gezin, bijv. een avond in de week, een leesuurtje, een boswandeling of tijdens gezinsmomenten als de maaltijd en de koffiepauze.
 • Spreek af met elkaar om een bepaalde tijd voor bedtijd geen online media meer te gebruiken.
 • Spreek af dat geen van de gezinsleden zijn mobiel of tablet meeneemt naar bed.
 • Zoek binnen het mediagebruik van uw kind naar alternatieven die meer te maken hebben met zinvol en constructief mediagebruik dan met ontspanning en vermaak.
10

Concentratie

Een lange tijd geconcentreerd en gefocust een ingewikkeld artikel lezen: wie kan het nog? Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen intensief mediagebruik en concentratieproblemen bij het lezen uit de Bijbel. Alle reden dus om uw kind te oefenen in concentratie.

Hoe moet dat concreet? Uw kind moet eerst het belang inzien van geconcentreerd werken. Leg uw kind uit dat onze hersenen niet kunnen multitasken en dat vaak switchen tussen taken niet goed is voor het brein.

Moet uw kind bijvoorbeeld woordjes Engels leren, laat het dan de Pomodoro-techniek gebruiken: 25 minuten geconcentreerd werken afwisselen met pauzes van 3 a 5 minuten. De ervaring zal dan snel zijn dat de kwaliteit van het leren omhoog gaat. Daarnaast geeft het ook nog eens meer voldoening om geconcentreerd te werken boven het hebben van een onafgebroken stroom van informatie via push-berichten, likes en reacties.

Er zijn verschillende apps voor de smartphone die uw kind kunnen helpen bij geconcentreerd gebruik, bijvoorbeeld Moments en Forest.

Leer uw kind ook dat het niet alleen slachtoffer kan zijn van een gebrek aan concentratie, maar dat het ook dader kan zijn door anderen vaak te storen door het sturen van berichten of te bellen.

Adviezen:

 • Baken tijdsperiodes af voor mediagebruik voor ontspanning en huiswerk en bespreek met uw kind wat de voorrang moet hebben.
 • Oefen uw kinderen erin op 'loze' momenten niet meteen naar hun smartphone te grijpen, zodat hun brein tot rust kan komen.
 • Stimuleer uw kinderen apps van sociale media (bijvoorbeeld Instagram en Facebook) van hun smartphone te verwijderen.
 • Stel mediapauzes of medialoze (zon)dagen in voor uw gezin zodat ieder tijdens die periode zijn volledige aandacht kan geven aan andere bezigheden
 • Maak er binnen het gezin regelmatig een sport van om zolang mogelijk zonder smartphone te kunnen, zodat uw kinderen zich bewust worden van de aantrekkingskracht ervan.
 • Installeer een app op de smartphones van uzelf en uw gezinsleden die het smartphonegebruik checkt of begrenst.
11

Privacy

Niet alle kinderen worden enthousiast van het onderwerp privacy. Toch is het voor hen van groot belang hen ervan te doordringen wat er online met hun privégegevens of foto's gebeurt.

Daarom is het goed dat u uw kind wijst op de risico's van openbare profielen op sociale media, op de gevaren die digitale vriendschappen met onbekenden met zich meebrengen en op de risico's van de webcam. Stimuleer uw kinderen daarom hun profiel gesloten te houden en bespreek regelmatig met wie uw kind zoal contact heeft online.

Leer uw kind daarnaast dat het niet gewoon is intieme foto's of video's van zichzelf te delen met anderen. Ook moeten ze terughoudend zijn in het delen van gegevens of foto's van anderen via sociale media.

Uw kind heeft, zeker als het ouder wordt, ook een privéruimte waarin u zich als ouder niet zou moeten mengen. Het is goed om met uw kind tot een bepaalde leeftijd de WhatsApp-gesprekken zo nu en dan te bekijken. Er is ook een leeftijd waarbij dat niet meer past. Dan rest de mogelijkheid om het gesprek erover te beginnen.

Adviezen:

 • Laat je kinderen niet online vrienden worden met onbekenden.
 • Bekijk en bespreek regelmatig met uw kind de vriendenlijst van de kinderen.
 • Bespreek met uw kind het risico van het klikken op onbetrouwbare links om te voorkomen dat anderen privégegevens van je binnenhalen.
 • Bespreek de gevaren van de webcam met uw kind, bijvoorbeeld een hacker die toegang tot de camera krijgt of een onbekende die intieme beelden kan opnemen.
 • Zet de taggingfunctionaliteit op socialemediaprofielen van uw kind zoveel mogelijk uit, zodat anderen geen link naar het account van uw kind kunnen maken bij hun berichten of foto's.
12

Gebruik voor ontspanning of om nuttig bezig te zijn?

Computer, laptop, tablet en smartphone hebben een geleidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn ontstaan als kantoorapparaten maar bieden steeds meer mogelijkheden voor ontspanning en vermaak. Overigens gold dat al voor de allereerste computers, in de jaren vijftig van de vorige eeuw: daar werd een spelletje schaak mee gespeeld.

Opvoeders verschillen vaak over de vraag of hun kind de computer of de smartphone ook voor games en films mag gebruiken. Het gesprek daarover is soms lastig, omdat het kind niet inziet waarom dat een probleem is. Stel u daarbij als ouder kwetsbaar op, door ook uw eigen mediagebruik tegen het licht te houden en met uw kind te bespreken wat het ‘nut’ of de ‘ontspanning’ is van een website als marktplaats.nl of rd.nl.

Een andere manier om het gesprek hierover op gang te krijgen, is samen te kijken naar de positieve mogelijkheden van mediagebruik die op het snijvlak liggen van nut en ontspanning. Bespreek bijvoorbeeld met elkaar of het mogelijk is om de computer of smartphone in te zetten als ‘productiemiddel’: laat uw kind een video maken van uw bezoek aan de dierentuin, of een website met informatie over het gezin, of een digitaal werkstuk over de ziekte van een familielid.

Adviezen:

 • Zoek games en apps voor uw kinderen waarin het niet gaat om afbreken en vernietigen maar om iets op te bouwen of te ontwikkelen.
 • Laat uw kind eens experimenteren met het maken van computerprogramma's of het bouwen van websites.
 • Zoek online-spelletjes waarvan uw kind iets leert of sluit aan bij educatieve software van school.
 • Geef uw kind eens een rol bij het plannen van bijvoorbeeld een gezinsuitje via internet.
13

Geldbesteding

De kosten voor mediagebruik kunnen flink uit de hand lopen. Er zijn gevallen bekend van kinderen die in een enkele maand een paar duizend euro besteedden aan een game, bijvoorbeeld omdat ze virtuele goudklompjes of edelstenen kochten voor een spel als Clash of clans. Dat is een uitzondering, maar ongemerkt kunnen kosten voor bellen, databundel of andere digitale bestedingen fors oplopen.

Het is raadzaam om u kind bewust te maken van deze digitale kosten. Dat kan door het periodiek een overzicht te laten maken van inkomsten en uitgaven, inclusief verborgen kosten als belabonnement of afschrijving van mobiele telefoon. Complimenteer of beloon uw kind wanneer het verantwoord omgaat met media-uitgaven.

Adviezen:

 • Stel voor uw kind een wekelijks of maandelijks geldbedrag vast dat gebruikt mag worden voor media.
 • Zet verdiend geld van uw kind 'apart' met de afspraak dat het slechts een klein deel besteed wordt aan media.
 • Koop geen databundel voor uw kind maar laat het uitsluitend gebruik maken van wifi op de smartphone.
 • Stel voor uw kind een minimum gebruiksperiode van de smartphone vast, bijvoorbeeld drie jaar; beloon uw kind als het z'n smartphone langer blijft gebruiken.
 • Kies een prepaidtoestel om uw kind kostenbewust te maken.
 • Schaf voor het incidenteel smartphonegebruik door jongere kinderen een gezamenlijke gezinsmobiel aan.
14

Kennis over mediagebruik bij ouders

Ouders vinden het vaak lastig om de ontwikkelingen rond nieuwe media bij te houden. Enige basiskennis daarover is van belang om het gesprek met uw kind te voeren, maar u hoeft niet van alle details op de hoogte te zijn. Wie wil autorijden, hoeft niet precies te weten wat er onder de motorkap gebeurt, maar moet wel op de hoogte zijn van een paar basisprincipes. Dat is, als het over media gaat, niet zo heel moeilijk. Een goede ingang daarvoor is juist het gesprek met uw kind.

Ouders schatten de kennis van hun kind over media vaak te hoog is. Kinderen en jongeren zijn technisch handig, maar ze kunnen vaak de gevolgen van hun acties niet goed overzien. Daarom kunnen kinderen juist de hulp van ouders goed gebruiken, al zeggen ze dat meestal niet.

Adviezen:

 • Bespreek met uw kind welke invloed contacten via sociale media op hem hebben.
 • Wordt vrienden of volgers van je kind op sociale media en bespreek met je kind hoe je hun leefwereld (nog) beter kunt leren kennen.

Behalve het gesprek met uw kind zijn er andere mogelijkheden:
Leg contact met andere ouders in de kerkelijke gemeente of ouders van klasgenoten en bespreek met hen gezamenlijke vragen rond mediagebruik.
Kijk of er in uw omgeving een oudercollectief is (oudercollectieven@kliksafe.nl).
Raadpleeg websites als www.mediawijzer.nl en www.weeswijsmetmedia.nl.
Bezoek algemene websites als: mijnkindonline.nl, www.ouders.nl en www.mediawijsheid.nl/.